Pravidlá správania sa v parku

Národná kultúrna pamiatka s prioritou ochrany a obnovy zapísaná v zozname ÚZPF pod č. 745/5

Na území parku je zakázané

a) poškodzovať vegetáciu a akokoľvek zasahovať do plôch zelene, vodných a spevnených plôch bez povolenia správcu,
b) odchytávať, ohrozovať a ničiť živočíchy, poškodzovať alebo premiestňovať ich vývojové štádiá,
c) poškodzovať stavby (mauzóleum, chrám Minervy, vežu a loď starého kostola), drobnú záhradnú architektúru (kamenné podstavce, gotickú bránu s rotundovitou vežičkou, kamenný portál, studničku, kamenné fragmenty, ruiny) a umelecké diela, ktoré sa v parku nachádzajú, ako aj jeho zariadenie (oplotenie, osvetlenie, lavičky, komunikácie, brány, smetné koše, kamery, informačné tabule a pod.),
d) používať chemické prostriedky okrem aplikácie hnojív na trávnik a dreviny, čo je súčasťou údržby parku a chemických látok na ošetrenie drevín a v prípade kalamitného výskytu chorôb a škodcov s výnimkou správcu alebo ním poverenej osoby.
e) premiestňovať a inak využívať ako je povolené parkový mobiliár a všetky ďalšie prvky parku,
f) odhadzovať odpad mimo nádob na to určených a zriaďovať skládky, prípadné znečistenie vrátane znečistenia zvieratami okamžite odstrániť,
g) vykonávať činnosť, ktorá obmedzuje, ohrozuje alebo ruší ostatných návštevníkov parku
h) stanovať a nocovať,
i) zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom,
j) donášať a používať pyrotechnické výrobky, horľaviny alebo výbušniny
k) donášať a používať strelné, bodné, rezné zbrane alebo predmety (nože, nožnice, skrutkovače…)
l) zdržiavať sa v parku mimo prevádzkovej doby,
m) vchádzať a parkovať všetkým motorovým vozidlám. Tento zákaz sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré zabezpečujú údržbu parku, zásobovacie vozidlá, záchranné vozidlá – polícia, hasiči, sanitky a vozidlá s povolením správcu parku.
n) vjazd a prejazd cyklistov a kolobežkárov. Tento zákaz sa nevzťahuje na cyklistov a kolobežkárov do 6 rokov (deti) v sprievode dospelej osoby, pričom musia jazdiť len v trase chodníkov. Staršie osoby ako šesť rokov majú povolený vstup do parku s bicyklom a kolobežkou len tak, že si ho tlačia povedľa seba a nevezú sa na ňom. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Lednické Rovne č. 9/2023 Str. 9/9
o) vstupovať so psami ktoré nie sú držané na vôdzke (okrem služobného psa počas zákroku bezpečnostných služieb),
p) voľne púšťať iné zvieratá,
q) hádzať kamene alebo iné predmety do zvierat, stavieb, drobnej záhradnej architektúry, umeleckých diel a vodných prvkov,
r) kúpať sa vo vodných prvkoch (jazierku, studničke, vodných kanáloch a mokradiach)
s) vstupovať osobám v zjavne podnapitom stave a pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok, vnášať do areálu parku alkohol, omamné a psychotropné látky.
t) osadzovať informačné tabule, reklamné a iné tabule a zariadenia a vylepovať plagáty s výnimkou informačných tabúľ osadených správcom parku,
u) fotografovať a filmovať pre komerčné účely bez predošlého súhlasu správcu.

Každý návštevník parku je povinný riadiť sa a správať sa v súlade s ustanoveniami VZN č. 9/2023 o ochrane a prevádzkovom poriadku historického parku v Lednických Rovniach, ktoré je zverejnené na stránke www.lednickerovne.sk, www.parklednickerovne.sk.

Fajčenie

Fajčenie je dovolené na otvorenom priestranstve parku, vo vzdialenosti mi 2m od detí.
Prísny zákaz fajčenia je vo všetkých priestoroch stravovania a v dave počas koncertov na otvorených priestranstvách.
Prosíme fajčiarov, aby ohorky nezahadzovali na zem, ale do nádob na to určených. Ohorok pred odhodením dôkladne uhasiť.

Deti

Vstup dieťaťa mladšieho ako 8 rokov môže byť len v sprievode dospelej osoby.
Pri vstupe na festival bude každé dieťa mladšie ako 8 rokov označené náramkom na ktorý si rodič uvedie telefonický kontakt.
V prípade straty dieťaťa kontaktujte najbližšieho organizátora. (STAF)

 

Počasie

Počasie a poveternostnú situáciu priamo na festivale monitoruje bezpečnostný team.
V prípade daždivého počasia odporúčame priniesť si pršiplášť, vstup s dáždnikom do areálu festivalu je zakázaný.
V prípade dlhodobého slnečného počasia odporúčame dostatočne sa chrániť pred úpalom (šiltovky, klobúky, opaľovacie krémy).
V prípade vysokých teplôt dodržiavať pitný režim. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Ideálna je obyčajná voda. Nápoje by sa mali prijímať pravidelne v menších dávkach. Dôležitá je tiež ich teplota – vhodnejšie sú vlažné nápoje.

V prípade intenzívneho výskytu bleskov dodržuj nasledovné pravidlá :

  • Zbav sa kovových predmetov
  • Vypni si mobilný telefón, GPS a iné zariadenia
  • Nezdržuj sa pri vysokých objektoch, dodržuj odstup min. 2 m.
  • V stane sa posaď na izolujúci materiál (deka, karimatka…) a nedotýkaj sa kovových častí stanu
  • Na voľnom priestranstve sa nezdržiavať sa v skupinách – dodržuj odstup
  • Bezpečným miestom je automobil so zavretými oknami.

Prvá pomoc

Poskytnutie prvej pomoci je nielen morálnou povinnosťou každého návštevníka, ale aj povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona.

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe.
Ide o súbor opatrení, ktoré sa poskytujú postihnutému ešte pred odborným zdravotníckym ošetrením.

Neposkytnutie prvej pomoci môže znamenať zbytočnú smrť!

Prvú pomoc treba poskytnúť ihneď na mieste úrazu, ak sa postihnutý nachádza v nebezpečnom mieste zabezpečíme jeho vyslobodenie a uloženie zraneného na najbližšom bezpečnom mieste.

Treba konať rýchlo, rozvážne a neohroziť vlastný život a zdravie.

Ak zdravotný stav nie je natoľko vážny, postihnutého privedieme k stanovisku Zdravotnej služby, ktoré sú rozmiestnené v areáli festivalu. Tieto stanoviska sú vybavené prostriedkami prvej pomoci.

Pokiaľ zdravotný stav nedovoľuje transport zraneného privoláme zdravotnú službu pôsobiacu v areáli osobne, alebo na tel. čísle : 0910 951 882
Uvedieme presnú polohu pacienta, jeho určujúce znaky (najmä pohlavie a odhadovaný vek, podľa možností aj meno a priezvisko) a orientačný stav osoby/charakter ťažkostí. Nahlasovateľ zotrváva pri pacientovi do fyzického príchodu zdravotníckeho teamu a poskytuje laickú prvú pomoc.

 • Pohotovostný plán v prípade požiaru/výbuchu – Požiarne poplachové smernice
 • Postup osoby, ktorá spozoruje požiar a spôsob a miesto ohlásenia požiaru
  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb
  • uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nutné opatrenia k zamedzeniu jeho šírenia
  • neodkladne ohlásiť vlastním alebo požičaným mobilným telefónom zistený požiar protipožiarnej hliadke (HASIČI) zaisťujúcej požiarnu asistenčnú hliadku na festivale na tel číslo 0910 951 882 alebo na tel. číslo 150 poprípade na číslo IZS 112.

V prípade volania na linku 150 nebo na číslo IZS 112 a riaďte sa nasledujúcimi radami:

 • zachovajte kľud
 • nájdite si bezpečné miesto, odkiaľ môžete telefonovať na linku IZS
 • vyčkajte na ohlásenie operátora
  • stručne a jasne popíšte situáciu, v ktorej sa nachádzate, uveďte najmä:
  • vaše meno a priezvisko
  • číslo telefónu, z ktorého voláte
  • čo sa stalo, kedy sa udalosť stala, alebo čo sa práve deje
 • koľko osôb potrebuje pomoc
 • podľa požiadaviek operátora uveďte ďalšie potrebné údaje. Stručne a jasne odpovedzte na všetky jeho otázky. Postupujte podľa pokynov a rad operátora.
 • neukončujte hovor skôr, než Vás operátor k tomu nevyzve
 • Vyhlásenie požiarneho poplachu
  Pomocou vyslovenia vety: „Horí, zachovajte pokoj a čo najrýchlejšie sa presuňte do určenej časti areálu (požiarom nezasiahnutej) alebo opustite areál cez najbližšie evakuačné východy“

Prostredníctvom:
Moderátor na všetkých stagoch prostredníctvom aparatúry.
Prostredníctvom zástupcov strážnej služby a protipožiarnej hliadky megafónmi

 • Postup osôb pri vyhlásení požiarneho poplachu

Všetky osoby okamžite ukončia svoji činnosť, a podľa pokynov členov protipožiarnej hliadky sa presunú do inej určenej časti areálu alebo opustia areál po únikových cestách a sústredia sa na určenom voľnom priestranstve, kde počkajú k do príchodu jednotiek HaZZ SR. Svojím konaním sa snažte nevyvolať vznik paniky, ohrozenia života a zdravia alebo nesťažujte záchranné a hasiace práce. Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu poskytnúť osobnú a vecnú pomoc jednotke HaZZ, okrem prípadu ak jej v tom bráni dôležitá okolnosť alebo ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby.

Parkovanie

Organizovanie parkoviska má na starosti usporiadateľská služba, prípadne obecná polícia obce Lednické Rovne.
Prosíme vás o rešpektovanie jej pokynov, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého chodu parkovania.
Parkovanie návštevníkov a ich osobných automobilov bude situované na nasledovných parkoviskách :

 • Areál Hunty Fish
 • Parkovisko na Námestí slobody
 • Parkovisko pri kúpalisku

Na parkovisku je „ZAKÁZANÉ“ zdržiavať sa dlhšie ako je potrebný čas na vyloženie a naloženie osobných vecí – rozkladať campingové stoly, stoličky, slnečníky, deky a stanovať.

Žiadame návštevníkov, aby nenechávali vo vozidle žiadne peniaze ani iné cenné veci.

Parkoviská sú bezplatné, nie sú strážené. Organizátor podujatia nezodpovedá za bezpečnosť zaparkovaných vozidiel.